Условия

Byadmin

ГЛОБАЛНИ ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД
ЗА УСЛУГАТА „МЕЙЛИНГ РЕКЛАМА” (ДИРЕКТЕН МЕЙЛИНГ)

 

Чл. 1. Настоящите oбщи условия (ОУ) се прилагат спрямо всички договори между „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” и негови клиенти, поръчали услугата „мейлинг реклама” (директен мейлинг).

Чл. 2. С подписването на поръчка, когато е в електронна форма или по e-mail – с нейното изпращане на „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”, клиентът се счита за запознат и съгласен с настоящите ОУ и с одобрените от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” Тарифи за „мейлинг реклама”.

Чл. 3. В настоящите ОУ:
ОУ означава настоящите общи условия, включително измененията и допълненията, извършени съобразно техните разпоредби.

Договор означава договорът между клиент и „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”, включващ Поръчката, настоящите ОУ и Тарифите за реклама.

Клиент означава посоченото в Поръчката като “Клиент” физическо лице, юридическо лице или друг вид организация, което или която поръчва извършването на услугата „мейлинг реклама”.

Поръчка означава искане до „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” за извършване на услугата „мейлинг реклама”, отправено от клиент в писмена или електронна форма, постъпила по e-mail до „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”.

Тарифи за „мейлинг реклама” означава одобреният от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” списък с цени относно предлаганата от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” услуга „мейлинг реклама” публикувана на сайта www.market-mail.info

Материал обект на защита означава всеки материал, представляващ обект на право на интелектуална собственост или на други права, включително, но не само и: лични данни, търговска тайна, поверителна информация, фирмени наименования и др.

Мейлинг кампания означава период от време, в рамките на който се изпращат търговски съобщения от името на клиента до избрани от последния адресати.

Рекламна форма означава предоставен от клиента или изработен от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” образец на търговско съобщение, който съдържа графична, текстова или друга информация, и който ще се използва за целите на мейлинг кампания.

Търговско съобщение е рекламно или друго съобщение, изпращано по електронната поща и представящо пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лицето, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

Адресат е лице, на което се изпраща търговско съобщение.

Чл. 4. Договорът се счита сключен с изпращането от клиента e-mail със заявление за изпълнение.

(2) Когато договорът се сключва чрез електронни средства, същият се счита сключен с получаване на изявлението (поръчката) на клиента за сключване на договора. В този случай „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”, без неоправдано забавяне, потвърждава чрез имейл получаването за изявлението (поръчката).

(3) Ако не бъде прекратен предсрочно, на основанията предвидени в настоящите ОУ, договорът поражда действие между страните до приключване на поръчаната от клиента мейлинг кампания. Същата се счита за приключена с изпращането на всички заявени от клиента търговски съобщения.

Чл. 5. Клиентът се задължава да заплати цената, посочена в поръчката, в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на потвърждаването на поръчката, преди датата на нейното изпълнение.

Чл. 6. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” се задължава да стартира мейлинг кампанията в срок от 3 (работни) дни, считано от датата, на която е извършено плащането по чл. 5 от настоящите ОУ, и при условие, че клиентът е одобрил изработената рекламна форма или е предоставил такава, отговаряща на техническите изисквания, определени от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”.

Чл. 7. Търговските съобщения се изпращат по образец (рекламна форма), предоставен от клиента и отговарящ на посочените в поръчката технически изисквания, както и по образец, изработен от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” и одобрен от клиента.

Чл. 8. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” гарантира само и единствено, че търговските съобщения ще бъдат изпратени от името на клиента до избраните от последния адресати, но не и тяхното получаване, съответно зареждане (отваряне) от адресатите.

Чл. 9. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” си запазва правото да откаже изпращането на търговски съобщения до адресат, който изрично е заявил, по начина посочен в изпратената му рекламна форма, че не желае да получава търговски съобщения от този клиент.

Чл. 10. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” си запазва правото да поставя допълнителни рекламни материали в най-долната част на всяка рекламна форма на търговско съобщение.

(2) Клиентът има право да откаже публикуването на рекламни материали по ал. 1, в случаите когато същите са поръчани от клиент, които упражнява идентична дейност.

Чл. 11. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не гарантира, че чрез услугата „мейлинг реклама”, клиентът ще постигне определени резултати като, но не само: увеличаване на клиентелата и/или търговския оборот, подобряване на търговския имидж и др.

Чл. 12. „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” задължително посочва, в рекламната форма на търговското съобщение, начинът, по който адресатът може да откаже последващо получаване на такива съобщения от клиента. Клиента се задължава да предостави e-mail адрес на който да получава отговорите на адресатите.

(2) Клиентът се задължава да посочи в поръчката имейл адреса на пощенската кутия по ал.1.

(3) Клиентът се задължава да предостави на „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” информация за адресатите, включени в негови мейлинг кампании, които изрично са отказали последващо получаване на търговски съобщения.

(4) Информацията по ал. 3 се предоставя на имейла за контакт на „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”, в срок от 48 часа от приключването на съответната мейлинг кампания.

(5) В случай, че информацията по ал. 3 не бъде предоставена, „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не отговаря за повторното изпращане на търговски съобщения до този адресат, както и за възможните негативни последици за имиджа на клиента.

(6) „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” декларира че, е уведомил клиента за евентуални последици и възможни санкции при неспазване на ЗЕТ (закон за електронна търговия) и не носи последици произлизащи от наложени санкции.

(7) Клиентът декларира, че е запознат със ЗЕТ (закон за електронна търговия) чл.5 и чл.6

Чл. 13. Клиентът може да избира адресати за своята мейлинг кампания както от своя база данни, така и от базата данни с адресати на „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”.

Чл. 14. Клиентът определя адресатите, които ще бъдат включени в мейлинг кампанията, въз основа на критерии, посочени от „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”.

(2) Когато данните за адресатите са предоставени от клиента, същият определя и критериите за съответната кампания.

Чл. 15. Клиентът декларира и гарантира, че е собственик или е овластен по съответния ред да използва материалите обект на защита, които са инкорпорирани в рекламната форма на търговското съобщение. Това важи за случаите, в които рекламната форма е предоставена от клиента или е изработена с негови материали.

(2) „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” си запазва правото да премахне от дадена рекламна форма всички материали обект на защита, когато има съмнение, че последните не са собственост на клиента или собственикът им е оттеглил лицензиите, касаещи тяхното ползване.

(3) „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” си запазва правото да откаже предоставянето на услугата „мейлинг реклама”, ако рекламната форма или материалите, предоставени за нейното изработване, имат съдържание, което противоречи на закона. В този случай „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не отговаря пред клиента за неизпълнение на договорни задължения, поети с настоящите ОУ.

(4) В случаите на ал. 2 и ал. 3, договорът се прекратява автоматично, освен в случаите, в които клиентът, след като му е указано, предостави материали, отговарящи на изскванията на „УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД”. Когато договорът бъде прекратен, при условията на настящата алинея, „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” дължи връщане на платените от клиента суми по договора.

Чл. 16. Клиентът се съгласява и е наясно, че компютърните и далекосъобщителните системи не са защитени от сривове и аварии, както и с необходимостта от изключване или ограничаване на функционалността им с цел отстраняване на дефекти, поддръжка или актуализация, поради което „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не поема никакви гаранции относно тези системи и не гарантира непрекъснатото функциониране.

(2) При реализиране на някоя от хипотезите, посочени в ал. 1, „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” се задължава да довърши стартиралата мейлинг кампания, съответно – да стартира нова такава, с цел клиентът да бъде компенсиран.

Чл. 17. „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” има право да изменя настящите ОУ.

(2) Измененията се публикуват на интернет страницата www.market-mail.info, най-малко 10 дни преди датата на влизането им в сила. Клиентът се съгласява да посещава редовно www.market-mail.info, с оглед запознаване с евентуални бъдещи изменения на ОУ.

Чл. 18. Договорът между „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” и клиент, поръчал услугата „мейлинг реклама”, се прекратява, освен в случаите на чл. 4, ал. 3 и чл. 15, ал. 4 от ОУ, и в следните случаи:

1. когато клиентът не изпълни в срок свое задължение за плащане на изискуема съгласно договора сума;

2. при обективна невъзможност на „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” да изпълни поетите с договора задължения.

3. едностранно от клиента – в този случай „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД” не дължи връщане на вече получените от клиента суми по договора.

Чл. 19. Всички уведомления и други съобщения във връзка с договора следва да бъдат в писмена форма, и ще се считат за надлежно връчени, ако са доставени по пощата или на ръка на следните адреси, или изпратени по факс:

за „ УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД ” – за Българя – info@market-mail.info ;

София ул. Самоков 28 Г. оф.1

(b) за Клиента – на адресите и факс-номера и e-mail адреси , посочени в Поръчката.

Правата на лицата по защита на личните данни

Ние не обработваме и не съхраняваме лични данни, които може да ви идентифицират.
Използваме само с анонимни и псевдонимизирани имейл адреси, които не могат да ви идентифицират.
Не съхраняваме и не обработваме никакви други данни към даден имейл адрес.
Вашите данни не подлежат на допълнително профилиране и/или последваща обработка.

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

    Наименование: Георги Христулев

    Данни за кореспонденция: София, ул. Самоков 28 Г оф.1

    Телефон: 0878161901

    и-мейл: info@web-direct.eu